NÁVRAT NA ÚVOD www.8000.sk

Kalendáre
Vlada ŠTRBU

ZÁPISKY Z EXPEDÍCIÍ:
( Vlado Štrba )
CHO OYU - 1997
BROAD PEAK - 1998
MAKALU - 2002
ANNAPURNA - 2004
ANNAPURNA - 2005
MERA PEAK - 2011
BARUNTSE - 2012
DHAULAGIRI - 2012

LEZECKÝ SLOVNÍK

SK-História
SK-Štatistika

POPIS VÝSTUPOVÝCH TRÁS NA:( pripravujeme )
MOUNT EVEREST
K2
KANGCHENJUNGA
LHOTSE
MAKALU
CHO OYU
DHAULAGIRI
MANASLU
NANGA PARBAT
ANNAPURNA
HIDDEN PEAK
BROAD PEAK
SHISA PANGMA
GASHERBRUM II
a INÉ

MAIL pre 8000.sk
Archív starších článkov

PREDARCHÍVNE SLUŽBY

komplexné predarchívne služby, vykonávané v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:


- prevzatie, usporiadanie, dlhodobú úschovu, spravovanie písomností nearchívnej povahy z likvidovaných organizácií,

- prevzatie a dlhodobú úschovu osobných spisov a mzdových listov,

- prevzatie, usporiadanie, dlhodobú úschovu a spravovanie živej registratúry existujúcich organizácií až po úplné archívno-právne vysporiadanie písomností po uplynutí lehôt uloženia v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,

- usporiadanie písomností skupiny "A" (archívne dokumenty) podľa registratúrneho plánu pôvodcu, vypracovanie preberacích zoznamov, zabezpečenie odbornej archívnej prehliadky príslušným štátnym archívom, odovzdanie písomností skupiny "A" do príslušného štátneho archívu,

- odbornú starostlivosť o písomnosti, vrátane ochrany pred poškodením, znehodnotením, stratou, zničením a zneužitím spravovaných písomností,

- vypracovanie interných registratúrnych smerníc (registratúrny poriadok a plán) pre potreby začínajúcich, ale i zavedených organizácií podľa aktuálnej organizačnej štruktúry v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,

- školenia zamestnancov organizácií o platných registratúrnych smerniciach vo vzťahu ku všeobecne záväzným predpisom z oblasti správy registratúry a archívnictva,

- zavedenie elektronického systému (spracovaného na mieru) pre správu a riadenie písomností (tzv. dokument manažment systém), ktorý zabezpečí organizovanú, prehľadnú a efektívnu správu všetkých písomností v organizácii,

- sprostredkovanie nákupu, konzultácie a poradenstvo v súvislosti s vhodným, príslušným normám SR zodpovedajúcim, administratívno-technickým (evidenčné pomôcky, obalová technika, software, atď.) a manipulačným (archívne krabice, zakladače, manipulačné a skladové vozíky, unifikované policové a regálové systémy) vybavením organizácie,

- odborné konzultačné a poradenské služby v plnom rozsahu vyššie uvedených činností.


Kontakt